LỊCH KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ
TỪ NGÀY: 19-09-2022 ĐẾN 25-09-2022
PHÒNG KHÁMBUỔI 
PHÒNG KHÁM NHI - 01SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
LƯ TRÍ DIẾN
THỨ BA

ThS.BS.
PHAN VIỆT HƯNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÊ VĂN KHOA
THỨ SÁU

ThS.BS.
CHUNG HỮU NGHỊ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN PHƯỚC SANG
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ THỊ THÚY LOAN
THỨ TƯ

ThS.BS.
BÙI QUANG NGHĨA
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN QUANG KHẢI
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 02SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
LƯƠNG THANH ĐIỀN
THỨ BA

THS.BS.CKI.
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
KHA HỮU NHÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN CAO NHẬT LINH
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG QUÁT - 03SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKI.
ĐOÀN ĐỨC NHÂN
THỨ BA

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 04SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ TƯ

TS.BS.
HUỲNH HIẾU TÂM
THỨ NĂM

ThS.BS.
VÕ HOÀNG NGHĨA
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
THỨ BA

ThS.BS.
PHAN TRẦN XUÂN QUYÊN
THỨ TƯ

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM DA LIỄU - 05SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BA

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

THS.BS.CKI.
LẠC THỊ KIM NGÂN
THỨ BA

THS.BS.CKI.
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
THỨ TƯ

THS.BS.CKI.
LẠC THỊ KIM NGÂN
THỨ NĂM

THS.BS.CKI.
NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
THỨ SÁU

THS.BS.CKI.
LẠC THỊ KIM NGÂN
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NGOẠI THẦN KINH - 06CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN HỮU TÀI
THỨ BA

ThS.BS.
TRỊNH ĐÌNH THẢO
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN HỮU TÀI
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRỊNH ĐÌNH THẢO
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN HỮU TÀI
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM VIÊM GAN & BỆNH TRUYỀN NHIỄM - 07SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ BA

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN BÙI THÁI HUY
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN BÙI THÁI HUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 08SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ SÁU

TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ SÁU

TS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG - 09SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH HÙNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN HIÊN
THỨ SÁU

ThS.BS.
LIÊU VĨNH ĐẠT
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐOÀN ANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN LÊ GIA KIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÂM HOÀNG HUẤN
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 10SÁNG
THỨ HAI

BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
THỨ BA

BS.CKII.
PHAN HỮU THÚY NGA
THỨ TƯ

TS.BS.
LÂM ĐỨC TÂM
THỨ NĂM

BS.CKII.
DƯƠNG MỸ LINH
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
LÊ THỊ CẨM LY
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
THỨ BA

BS.CKI.
VÕ THỊ ÁNH TRINH
THỨ TƯ

ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGŨ QUỐC VĨ
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NIỆU NAM KHOA - 11SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN VĂN NGUYÊN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKII.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 12SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.CKI.
ĐOÀN ĐỨC NHÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
PHẠM THU THÙY
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

THS.BS.CKI.
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 13SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN DUY KHƯƠNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ SÁU

TS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ SÁU

TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 14SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NHƯ TRÚC
THỨ TƯ

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
THỨ NĂM

ThS.BS.
VÕ HOÀNG NGHĨA
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG - 15SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ TƯ

BS.CKI.
VÕ MINH LỘC
THỨ NĂM

BS.CKI.
VÕ MINH LỘC
THỨ SÁU

ThS.BS.
ĐỖ HỘI
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ TƯ

BS.CKI.
VÕ MINH LỘC
THỨ NĂM

BS.CKI.
VÕ MINH LỘC
THỨ SÁU

ThS.BS.
ĐỖ HỘI
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM MẮT - 16SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
VŨ THỊ THU GIANG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
VŨ THỊ THU GIANG
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
THỨ SÁU

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
VŨ THỊ THU GIANG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
VŨ THỊ THU GIANG
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
THỨ SÁU

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU - 17SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - 19SÁNG
THỨ HAI

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BA

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ TƯ

TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ SÁU

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÂM NHỰT TÂN
THỨ BA

TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
THỨ TƯ

ThS.BS.
BIỆN THỊ BÍCH NGÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ BÍCH NGÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN HOÀNG NAM
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 20SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN LÊ HOAN
THỨ TƯ

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN CHÍ NGUYỆN
THỨ SÁU

ThS.BS.
ĐẶNG PHƯỚC GIÀU
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

ThS. BS.
HỒ ĐIỀN
THỨ BA

ThS.BS.
BÙI CÔNG MINH
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐẶNG PHƯỚC GIÀU
THỨ NĂM

BS.
PHẠM VIỆT TÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN CHÍ NGUYỆN
THỨ BẢY

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HEN (COPD) - 22SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRẦN TRỌNG ANH TUẤN
THỨ BA

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
TRẦN XUÂN QUỲNH
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
TRẦN XUÂN QUỲNH
THỨ BẢY

CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
TRẦN XUÂN QUỲNH
THỨ TƯ

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
TRẦN XUÂN QUỲNH
THỨ BẢY

BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
"CHUẨN CHUYÊN MÔN - TẬN TÂM PHỤC VỤ"