LỊCH KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ
TỪ NGÀY: 16-05-2022 ĐẾN 22-05-2022
PHÒNG KHÁM/BUỔILỊCH PHÒNG KHÁM CỦA BÁC SĨ CÁC NGÀY TRONG TUẦN
PHÒNG KHÁM NHI - 01
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHAN VIỆT HƯNG
THỨ BA

ThS.BS.
LƯ TRÍ DIẾN
THỨ TƯ

ThS.BS.
LÊ VĂN KHOA
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN ĐỨC LONG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NHI - 01
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
LÊ THỊ THÚY LOAN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN PHƯỚC SANG
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NGUYÊN THẢO
THỨ NĂM

ThS.BS.
CHUNG HỮU NGHỊ
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN QUANG KHẢI
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 02
SÁNG
THỨ HAI

BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN VIỆT THU TRANG
THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
KHA HỮU NHÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.
PHAN TRẦN XUÂN QUYÊN
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 04
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ BẠCH HUỆ
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ TƯ

TS.BS.
HUỲNH HIẾU TÂM
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 04
CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM DA LIỄU - 05
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BA

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM DA LIỄU - 05
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BA

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRỊNH TIẾN THÀNH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NGOẠI THẦN KINH - 06
SÁNG
THỨ HAI


THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NGOẠI THẦN KINH - 06
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN HỮU TÀI
THỨ BA

TS.BS.
ĐỖ THỊ THẢO
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN HỮU TÀI
THỨ NĂM

ThS.BS
TRỊNH ĐÌNH THẢO
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN HỮU TÀI
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM VIÊM GAN & BỆNH TRUYỀN NHIỄM - 07
SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ BA

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ TƯ

ThS.BS.
ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
ĐẶNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM VIÊM GAN & BỆNH TRUYỀN NHIỄM - 07
CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKII.
HUỲNH THỊ KIM YẾN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN BÙI THÁI HUY
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN BÙI THÁI HUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ CÔNG HÀNH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 08
SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
TRẦN KIM SƠN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ DIỄM
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ SÁU

TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 08
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ SÁU

ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ (DV3)
SÁNG
THỨ HAI

BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ NĂM

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ SÁU

THS.BS
NGUYỄN DUY KHUÊ
THỨ BẢY

ThS.BS.
TRẦN HOÀNG DUY
PHÒNG KHÁM NGOÀI GIỜ (DV6)
SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ BA

THS.BS.CKI
NGUYỄN BÌNH ĐẲNG
THỨ TƯ

THS.BS
NGUYỄN DUY KHUÊ
THỨ NĂM

ThS.BS.
MAI HUỲNH NGỌC TÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN CAO NHẬT LINH
THỨ BẢY

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
PHÒNG KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG - 09
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH HÙNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN HIÊN
THỨ SÁU

ThS.BS.
LIÊU VĨNH ĐẠT
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG - 09
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN LÊ GIA KIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÂM HOÀNG HUẤN
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 10
SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
LƯƠNG THANH ĐIỀN
THỨ BA

BS.CKII.
PHAN HỮU THÚY NGA
THỨ TƯ

TS.BS.
LÂM ĐỨC TÂM
THỨ NĂM

BS.CKII.
DƯƠNG MỸ LINH
THỨ SÁU

BS.CKII.
NGUYỄN THỊ LINH HÀ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 10
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
THỨ BA

ThS.BS.
TRẦN KHÁNH NGA
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGŨ QUỐC VĨ
THỨ NĂM

BS.CKII.
NGUYỄN THỊ LINH HÀ
THỨ SÁU

ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NIỆU NAM KHOA - 11
SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ NĂM

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NIỆU NAM KHOA - 11
CHIỀU
THỨ HAI

BS.CKII.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 12
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
ĐOÀN THỊ TUYẾT NGÂN
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN DUY KHƯƠNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN THÁI HÒA
THỨ SÁU

ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 12
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ DIỄM
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRẦN ĐẶNG ĐĂNG KHOA
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN THỊ KIM CHÂU
THỨ SÁU

TS.BS.
VÕ MINH PHƯƠNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 13
SÁNG
THỨ HAI

BS.
ĐOÀN THANH ĐIỀN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN VIỆT THU TRANG
THỨ TƯ

ThS.BS.CKI.
ĐOÀN ĐỨC NHÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
MAI HUỲNH NGỌC TÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN CAO NHẬT LINH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 14
SÁNG
THỨ HAI

BS.CKI.
TRẦN NGỌC XUÂN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ NHƯ TRÚC
THỨ TƯ

ThS.BS.
THÁI THỊ HỒNG NHUNG
THỨ NĂM

BS.CKII.
ĐOÀN VĂN QUYỀN
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 14
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN TRÂN TRÂN
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
HUỲNH THANH HIỀN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ SÁU

ThS.BS.CKI.
VÕ TẤN CƯỜNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG - 15
SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ TƯ

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ NĂM

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
ĐỖ HỘI
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG - 15
CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

ThS.BS.
HỒ MẠNH PHƯƠNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
HỒ MẠNH PHƯƠNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
HỒ MẠNH PHƯƠNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
HOÀNG QUANG SÁNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM MẮT - 16
SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BA

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ TƯ

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
THỨ SÁU

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM MẮT - 16
CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BA

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ TƯ

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ MINH THƯ
THỨ SÁU

TS.BS.
LÊ MINH LÝ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU - 17
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU - 17
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - 19
SÁNG
THỨ HAI

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BA

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ TƯ

TS.BS.
LÊ NGUYÊN LÂM
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ SÁU

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - 19
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÂM NHỰT TÂN
THỨ BA

PGS.TS.BS.
NGUYỄN VĂN LÂM
THỨ TƯ

ThS.BS.
BIỆN THỊ BÍCH NGÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
BIỆN THỊ BÍCH NGÂN
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN HOÀNG NAM
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 20
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN LÊ HOAN
THỨ TƯ

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN LÊ HOAN
THỨ SÁU

ThS.BS.
BÙI CÔNG MINH
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 20
CHIỀU
THỨ HAI

BS.
HỒ ĐIỀN
THỨ BA

ThS.BS.
BÙI CÔNG MINH
THỨ TƯ

TS.BS.
HOÀNG MINH TÚ
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN NGUYỄN ANH DUY
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN NGUYỄN ANH DUY
THỨ BẢY


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HEN (COPD) - 22
SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ BA

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
TRẦN XUÂN QUỲNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN TRỌNG ANH TUẤN
THỨ BẢY


ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HEN (COPD) - 22
CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ BA

TS.BS.
VÕ PHẠM MINH THƯ
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
TRẦN XUÂN QUỲNH
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN
THỨ BẢY


BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
<< CHUẨN CHUYÊN MÔN - TẬN TÂM PHỤC VỤ >>