LỊCH KHÁM BỆNH - BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐHYD CẦN THƠ
TỪ NGÀY: 02-08-2021 ĐẾN 08-08-2021
PHÒNG KHÁM/BUỔILỊCH PHÒNG KHÁM CỦA BÁC SĨ CÁC NGÀY TRONG TUẦN
PHÒNG KHÁM NHI - 01
CHIỀU
THỨ HAI


THỨ BA


THỨ TƯ


THỨ NĂM

THỨ SÁU


THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 03
CHIỀU
THỨ HAI


THỨ BA


THỨ TƯ


THỨ NĂM


THỨ SÁU


THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 06
CHIỀU
THỨ HAI


THỨ BA

THỨ TƯ


THỨ NĂM

THỨ SÁU


THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG - 09
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.CKI.
VÕ QUANG HUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN LÊ GIA KIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
LIÊU VĨNH ĐẠT
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM HẬU MÔN TRỰC TRÀNG - 09
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CKI.
MAI VĂN ĐỢI
THỨ TƯ

ThS.BS.CKI.
VÕ QUANG HUY
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN LÊ GIA KIỆT
THỨ SÁU

ThS.BS.
LIÊU VĨNH ĐẠT
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 10
SÁNG
THỨ HAI

BS.CKII.
NGUYỄN THỊ LINH HÀ
THỨ BA

TS.BS.
LÂM ĐỨC TÂM
THỨ TƯ

BS.CKII.
PHAN HỮU THÚY NGA
THỨ NĂM

BS.CKII.
DƯƠNG MỸ LINH
THỨ SÁU

BS.CKII.
NGUYỄN THỊ LINH HÀ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA - 10
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
VÕ CHÂU QUỲNH ANH
THỨ BA

ThS.BS.
TRẦN KHÁNH NGA
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN QUỐC TUẤN
THỨ NĂM

ThS.BS.
QUAN KIM PHỤNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGŨ QUỐC VĨ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NIỆU NAM KHOA - 11
SÁNG
THỨ HAI

BS.CK2.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CK2.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ TƯ

BS.CK2.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ SÁU

ThS.BS.
LÊ QUANG TRUNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NIỆU NAM KHOA - 11
CHIỀU
THỨ HAI

BS.CK2.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ BA

ThS.BS.CK2.
NGUYỄN TRUNG HIẾU
THỨ TƯ

BS.CK2.
TRẦN HUỲNH TUẤN
THỨ NĂM

ThS.BS.CKI.
QUÁCH VÕ TẤN PHÁT
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRẦN HUỲNH TRUNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 12
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BA


THỨ TƯ


THỨ NĂM


THỨ SÁU


THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT - 12
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ BA


THỨ TƯ


THỨ NĂM


THỨ SÁU


THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 13
SÁNG
THỨ HAI

THỨ BA

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ NĂM

ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ SÁU

ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 13
CHIỀU
THỨ HAI

THỨ BA

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ TƯ

ThS.BS.
TRƯƠNG THỊ MINH KHANG
THỨ NĂM

ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ SÁU

ThS.BS.
THÁI THỊ NGỌC THÚY
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 14
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VIỆT THU TRANG
THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG QUÁT BHYT - 14
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN VIỆT THU TRANG
THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN VĂN THỐNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG - 15
SÁNG
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ TƯ

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ NĂM

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ SÁU

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG - 15
CHIỀU
THỨ HAI

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ BA

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ TƯ

TS.BS.
NGUYỄN TRIỀU VIỆT
THỨ NĂM

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ SÁU

TS.BS.
PHẠM THANH THẾ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM MẮT - 16
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM MẮT - 16
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ TƯ

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC CÔNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU - 17
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY

PHÒNG KHÁM UNG BƯỚU - 17
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BA

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ SÁU

ThS.BS.CKII.
LÊ THANH VŨ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - 19
SÁNG
THỨ HAI

PGS.TS.BS.
TRƯƠNG NHỰT KHUÊ
THỨ BA

ThS.BS.
TRẦM KIM ĐỊNH
THỨ TƯ

BS.
MAI NHƯ QUỲNH
THỨ NĂM

ThS.BS.CKII.
NGUYỄN HOÀNG NAM
THỨ SÁU

ThS.BS.
PHAN THÙY NGÂN
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT - 19
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM HẢI ĐĂNG
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN NGỌC NGUYỆT MINH
THỨ TƯ

ThS.BS.CKII.
LÂM NHỰT TÂN
THỨ NĂM

ThS.BS.
NGUYỄN TUYẾT NHUNG
THỨ SÁU

ThS.BS.
TRỊNH KIẾN TRUNG
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 20
SÁNG
THỨ HAI

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN CHÍ NGUYỆN
THỨ TƯ

ThS.BS.
PHẠM VIỆT TRIỀU
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN QUANG SƠN
THỨ SÁU

TS.BS.
HOÀNG MINH TÚ
THỨ BẢY


PHÒNG KHÁM CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH - 20
CHIỀU
THỨ HAI

ThS.BS.
BÙI CÔNG MINH
THỨ BA

ThS.BS.
NGUYỄN CHÍ NGUYỆN
THỨ TƯ

BS.
HỒ ĐIỀN
THỨ NĂM

ThS.BS.
TRẦN QUANG SƠN
THỨ SÁU

TS.BS.
HOÀNG MINH TÚ
THỨ BẢY


BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
<< CHUẨN CHUYÊN MÔN - TẬN TÂM PHỤC VỤ >>