Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Đoàn Thanh Niên


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 09 thành viên trong Ban chấp hành Đoàn

2. Sơ đồ tổ chức
    Bí thư: Đ/c Nguyễn Duy Khuê
    Phó bí thư: Đ/c Trang Hồng Hạnh

    Ủy viên
        - Đ/c Phan Bảo Ngọc Trinh
        - Đ/c Trần Quốc Thái
        - Đ/c Đinh Trí Thức
        - Đ/c Lê Tấn Phát
        - Đ/c Danh Minh Thiện
        - Đ/c Lương Thị Thúy Loan
        - Đ/c Lê Diệu Ngân

3. Nhiệm vụ
    Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, có chức năng hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với nhiệm vụ:
        1. Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
        2. Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.
        3. Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ