Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Đảng Ủy

1. Khái quát về Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện:
    Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ thành lập theo Quyết định số 468-QĐ/DU ngày 07/04/2015 trực thuộc Đảng Bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, năm nhiệm kỳ 2015-2020, hoạt động đã gần 4 năm do Đ/c Lại Văn Nông làm Bí thư.
    Từ khi thành lập tới nay, Đảng Bộ Bệnh viện đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Bệnh viện, Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện 3 năm liền được công nhận là Đảng Bộ trong sạch vững mạnh.

2. Cơ cấu tổ chức:
    2.1 Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện:
        Hiện nay, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện gồm có 5 đồng chí:
            - Bí thư: Lại Văn Nông
            - Phó Bí thư: Phạm Văn Năng
            - Đảng ủy viên:
                + Trần Thị Hồng Nhung
                + Nguyễn Thành Tấn
                + Vũ Văn Kim Long

    2.2 Chi bộ trực thuộc, số lượng đảng viên:
        Hiện nay, tính đến ngày 21/12/2018 Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện có 03 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Khoa khám – Kế hoạch tổng hợp; Chi bộ Lâm sàng; Chi bộ Tài chính kế toán.
        Số lượng đảng viên hiện nay: 47 đảng viên, trong đó có 25 đảng viên nam, 22 đảng viên nữ. Trình độ: Phó giáo sư: 1; sau đại: 16, đại học 16; trung cấp: 14.

3. Công tác của Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện:
    3.1 Công tác chính trị tư tưởng:
        Đảng bộ Bộ phận Bệnh viện luôn quan tâm lãnh đạo thường xuyên công tác giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng đảng viên; kịp thời chỉ đạo các chi bộ đảng trực thuộc học tập quàn triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thành ủy Cần Thơ và của Đảng bộ Trường nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nhiệm vụ chuyên môn.
        Đảng bộ đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỹ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, giáo dục truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, gắn với phong trào thi đua yêu nước theo chỉ đạo của Đảng bộ Trường. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TW về đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
        Tư tưởng của cán bộ viên chức, người lao động ổn định, chấp hành tốt mọi nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Đoàn kết trong Bệnh viện được giữ vững, tạo ra động lực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.
        Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần phê và tự phê trong Đảng; Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá đảng viên và chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Không có chi bộ, đảng viên yếu kém.

    3.2 Đối với công tác chuyên môn:
        Đảng bộ, chi bộ và từng đảng viên của đảng bộ luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện chức trách người thầy thuốc. Đi đầu trong việc thực hiện các phong trào nâng cao sự hài lòng của người bệnh, nâng cao chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người bệnh trong khu vực, nhất là trong việc lãnh đạo thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu, tiêu biểu, hiện đại.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ