Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Công Đoàn


1. Đặc điểm, tình hình
  + Cơ cấu tổ chức
     . 01 Thạc sĩ – Chủ Tịch Công đoàn
     . 01 CN – Phó Chủ tịch Công đoàn
     . 03 UVBCH Công đoàn
     . 12 Tổ Công đoàn trực thuộc

2. Chức năng, nhiệm vụ
     - Tham gia bình xét thi đua, khen thưởng của cán bộ viên chức và người lao động Bệnh viện
     - Tham gia công tác quản lý, báo cáo các đợt khám sức khỏe từ thiện của Bệnh viện
     - Tham gia các phong trào do nhà trường và Bệnh viên phân công
     - Tham gia kiểm tra giờ giấc, trang phục các Công đoàn viên tại bệnh viện
     - Quản lý bếp cơm từ thiện tại Bệnh viện
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ