Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Công Đoàn


I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. 15 TỔ CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC


III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
    - Hợp Công đoàn mở rộng định kỳ hằng tháng nhằm nắm bắt tình hình hoạt động của Bệnh viện
    - Tham gia công tác đảm bảo, tìm hiểu đời sống vật chất, tinh thần của công đoànviên Bệnh viện
    - Tham gia công tác quản lý, báo cáo các đợt khám sức khỏe từ thiện của Bệnh viện
    - Tham gia các phong trào do nhà trường và Bệnh viện phân công
    - Tham gia kiểm tra giờ giấc, trang phục các Công đoàn viên tại Bệnh viện
    - Quản lý bếp cơm từ thiện tại Bệnh viện
    - Quản lý căn tin Bệnh viện
    - Phối hợp với đoàn thanh niên trong công tác giữ gìn xanh sạch đẹp Bệnh viện.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ