Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Tài Chính Kế Toán    Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2011. Là một đơn vị mới hoàn toàn về nhân sự cũng như nghiệp vụ, lúc đầu cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng với tinh thần chịu khó, chịu học hỏi các đơn vị có liên quan, với tinh thần đoàn kết nội bộ thống nhất chung, được sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Nhà Trường, Bệnh viện và các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực tiếp quản lý liên quan, Phòng đã từng bước kiện toàn bộ máy và đi vào hoạt động ổn định.
1. Tổ chức nhân sự
    Hiện nay, tổng số cán bộ của Phòng gồm 10 người. Trong đó có 05 Đại học và 05 Trung cấp.

2. Sơ đồ tổ chức
    CN. Trần Thị Hồng Nhung - Kế toán trưởng, phụ trách chung
    CN. Nguyễn Văn Hào - Kế toán bảo hiểm y tế; kế toán thanh toán nội bộ.
    KTTC: Nguyễn Thị Huyền Trang - Kế toán các khoản thu; kế toán tiền lương, các khoản theo lương; kế toán thanh toán; kế toán thanh toán nội bộ.
    CN Võ Chí Cường - Kế toán Kho bạc, Ngân hàng; kế toán tài sản vật tư, công nợ.
    CN. Cao Kim Lịnh - Kế toán tổng hợp.
    KTTC. Vũ Thị Ngọc Phụng - Thủ quỹ; kế toán thuế TNCN.
    CN. Nguyễn Anh Phong - Kế toán thu viện phí; phụ trách công tác kiểm tra mẫu 01 thu viện phí ngoại trú.
    KTTC. Nguyễn Thị Kim Diệu - Kế toán thu viện phí.
    KTTC. Nguyễn Thị Bích Giang - Kế toán thu viện phí.
    KTTC. Lương Hoàng Vĩnh - Kế toán thu viện phí.

3. Chức năng
    Tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện quản lý về công tác tài chính và tổ chức điều hành bộ máy kế toán thực hiện theo quy định hiện hành.
    Tham mưu phuơng hướng, biện pháp, qui chế quản lý tài chính, thực hiện các quyết định tài chính của Giám đốc Bệnh viện và tổ chức thực hiện công tác kế toán của bệnh viện sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.

4. Nhiệm vụ chung
    - Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện đúng qui chế, chế độ theo quy định hiện hành.
    - Thực hiện và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí và các khoản thu phát sinh ở đơn vị theo quy định.
    - Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm.
    - Đề xuất thay đổi, bổ sung hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ.
    - Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý tài chính và chế độ tài chính đúng quy định hiện hành. Thực hiện dự toán thu chi hàng năm, chế độ chi trả cho người lao động, chế độ quản lý vật tư tài sản, các quy định về công nợ, xử lý mất mác, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.
    - Tham mưu xét duyệt các dự toán mua sắm tài sản, trang thiết bị của các đơn vị được Giám đốc phân công.
    - Trình Giám đốc phê duyệt các hồ sơ thanh quyết toán của các cá nhân và đơn vị thuộc Trường.
    - Thực hiện các thủ tục giao dịch tài chính với Kho bạc nhà nước và các Ngân hàng thương mại có mở tài khoản.
    - Phát hành luân chuyển các chứng từ kế toán theo quy định.
    - Thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân có thu nhập cao theo quy định.
    - Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán đúng theo quy định.
    - Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện.
    - Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản, và các báo cáo cần thiết khác cho các cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính, cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của nhà nước phục vụ cho việc quản lý, điều hành của Giám đốc, của cấp trên.
    - Thực hiện tự kiểm tra tài chính và công khai tài chính theo chế độ quy định.

5. Nhiệm vụ cụ thể
    5.1. Nhiệm vụ của Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng:
    - Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động về kế toán của Phòng Tài chính kế toán.
    - Có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và báo cáo kế toán (chủ tài khoản đơn vị) quản lý và giám sát công tác tài chính tại đơn vị kế toán.
    - Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên về chuyên môn nghiệp vụ.
    - Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị.
    - Tổ chức điều hành bộ máy kế toán trong Bệnh viện theo quy định của Nhà nước.
    - Lập báo cáo tài chính của Bệnh viện.
    - Độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
    - Tham gia ý kiến với Giám đốc về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ trong Bệnh viện.
    - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Phòng, thường xuyên có kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát mọi hoạt động công tác của từng nhân viên kế toán.
    - Yêu cầu các bộ phân liên quan trong Bệnh viện cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và thực hiện giám sát tài chính của kế toán Bệnh viện.
    - Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của người ra quyết định.
    - Báo cáo bằng văn bản cho Giám đốc khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kê toán trong Bệnh viện, trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

    5.2. Nhiệm vụ của Phó trưởng phòng
        Phó trưởng phòng giúp việc cho trưởng phòng trong việc quản lý và điều hành các công việc của phòng, trực tiếp quản lý một số lĩnh vực theo sự phân công của trưởng phòng, phó trưởng phòng thay mặc trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng về kết quả công việc được giao.

    5.3. Nhiệm vụ các kế toán viên:
        5.3.1. Kế toán tiền lương & kế toán thanh toán:
            - Theo dõi, cập nhật thông tin mới, lập kế hoạch, thủ tục thanh toán các khoản: Tiền lương, tiền công phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ viên chức, người lao động trong Nhà trường và Bệnh viện.
            - Theo dõi, đối chiếu, cặp nhật thông tin mới, lập kế hoạch thanh toán các khoản: BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nghỉ dưỡng sức, nghỉ hộ sản, nghỉ ốm, nghỉ hưu với cơ quan BHXH cho tất cả cán bộ viên chức toàn Bệnh viện.
            - Phản ánh tình hình chi phí cho mọi hoạt động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị của đơn vị gửi tại Kho bạc, Ngân hàng.
            - Phản ánh các nợ phải trả, các khoản trích nộp kinh phí hoạt động, nộp ngân sách và các khoản phải trả theo quy định.
            - Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị của đơn vị gửi tại Kho bạc, Ngân hàng.
            - Thường xuyên theo dõi, đối chiếu số dư các tài khoản tiền mặt, tiền gửi ngân hàng với thủ quỹ để xác định chi tiêu từng nguồn kinh phí để thực hiện chi tiêu đúng theo các quy định hiện hành.
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.

        5.3.2. Kế toán giao dịch kho bạc, ngân hàng:
            - Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị của đơn vị gửi tại Kho bạc, Ngân hàng.
            - Thường xuyên theo dõi, đối chiếu số dư các tài khoản tiền gửi tại Kho bạc, Ngân hàng tiêu đúng theo các quy định hiện hành.
            - Theo dõi đối chiếu tình hình sử dụng ngân sách, số dư các tài khoản và các khâu kế toán khác liên quan trong phòng tài chính kế toán đúng quy định.
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.

        5.3.3. Kế toán theo dõi công nợ, kho vật tư y tế và theo dõi trích khấu hao và hao mòn TSCĐ:
            - Phản ánh số lượng, giá trị hiện có và tình hình biến động vật tư, sản phẩm, hàng hóa của đơn vị
            - Phản ánh số lượng nguyên giá và giá trị hao mòn của tài sản cố định hiện có và biến động của tài sản cố định, công tác đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa tài sản của đơn vị. Trích khấu hao từng tháng đưa vào chi phí hoạt động, định kỳ hằng năm trích hao mòn, khấu hao tài sản cố định theo quy định.
            - Hàng năm kết hợp với Phòng Quản trị thiết bị thực hiện công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản của đơn vị.
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.

        5.3.4. Kế toán tổng hợp:
            - Theo dõi, tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí và lập báo cáo quyết toán kinh phí của đơn vị cho cấp trên theo đúng quy định hiện hành.
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.
            - Thường xuyên đôn đốc, đối chiếu sổ sách kế toán với các kế toán viên khác theo từng kỳ kế toán đã qui định. Kiểm tra và lưu trữ toàn bộ chứng từ, hồ sơ thanh toán, sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị theo đúng quy định hiện hành.
            - Định kỳ lập báo cáo với cơ quan thuế về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

        5.3.5. Kế toán thu viện phí dịch vụ thu phí và bảo hiểm y tế:
            - Phản ánh đầy đủ kịp thời các khoản thu viện phí dịch vụ thu phí và bảo hiểm y tế.
            - Phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của các đối tượng.
            - Định kỳ lập báo cáo tình hình sử sụng hóa đơn, biên lai thu viện phí.
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán theo đúng quy định hiện hành.

        5.3.6. Kế toán quản lý quỹ tiền mặt (Thủ quỹ):
            - Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại vốn bằng tiền của đơn vị gồm tiền mặt, ngoại tệ và các chứng chỉ có giá trị tại quỹ của đơn vị.
            - Chịu trách nhiệm bảo quản tốt và an toàn tiền mặt tại quỹ của đơn vị.
            - Thường xuyên đối chiếu với các kế toán có liên quan để xác định chính xác số dư tiền mặt tại quỹ của đơn vị.
            - Thực hiện đầy đủ các sổ sách kế toán liên quan theo đúng quy định hiện hành.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ