Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Quản trị - Vật tư y tế

"ĐẦY ĐỦ - KỊP THỜI - CHẤT LƯỢNG"

1. Giới thiệu chung:
     Phòng Quản trị - Vật tư y tế được tách ra từ Khoa Dược và Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị tháng 11 năm 2021 do khối lượng công việc tăng lên nhiều yêu cầu phải có một bộ phận chuyên trách quản lý vật tư, hóa chất và vận hành các trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất tại Bệnh viện.
     Phòng Quản trị - Vật tư y tế được thành lập theo Quyết định số 2542/QĐ-ĐHYDCT ngày 10 tháng 11 năm 2021. Sau khi thành lập, hoạt động theo chuyên môn cho đến nay.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự:
     Nhân sự phòng gồm 13 người:     2.1 Lãnh đạo Phòng:
         - Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Hồng Nhung
         - Phó Trưởng phòng: KS. Lương Bá Phùng
         - Phó Trưởng phòng: TS. Phạm Việt Mỹ

     2.2 Nhân viên:
         + KS. Lê Văn Đôn – Chuyên viên
         + KS. Nguyễn Chí Trung – Chuyên viên
         + KS. Đặng Hữu Chiến – Chuyên viên
         + DSĐH. Nguyễn Huỳnh Anh Tú
         + DSCĐ. Phan Thị Mộng Tuyền
         + DSTC. Trần Phương Thảo
         + DSTC. Nguyễn Hải Nguyên
         + Cán sự. Nguyễn Trần Mẫn
         + Nhân viên. Trần Minh Trí
         + Nhân viên. Phan Hoài Trung

3. Chức năng, nhiệm vụ:
     - Phòng Quản trị - Vật tư y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, hóa chất và vận hành các trang thiết bị, máy móc, cơ sở vật chất …tại Bệnh viện.
     - Căn cứ kế hoạch chung lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sữa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị Y tế trong bệnh viện trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị Y tế, hóa chất, vật tư tiêu hao, theo kế hoạch được duyệt.
     - Tổng hợp các yêu cầu mua sắm, sửa chữa trang thiết bị Y tế, hoá chất, vật tư tiêu hao của các khoa/phòng/trung tâm trong bệnh viện.
     - Tổ chức đấu thầu mua sắm, sữa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị Y tế theo qui định của nhà nước.
     - Tổ chức duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị Y tế, cơ sở vật chất kịp thời, thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị Y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận lại tình trạng thiết bị và ký tên vào sổ theo dõi.
     - Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.
     - Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy có giá trị lớn phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng đúng chuyên môn theo quyết định của Giám đốc bệnh viện.
     - Kiểm tra việc khai thác và sử dụng tất cả máy móc đã trang bị tại các đơn vị, khoa, phòng. Luôn đề cao công tác an toàn phòng chống cháy nổ. Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị Y tế trong bệnh viện trình Giám đốc.

4. Phương hướng hoạt động của Phòng trong thời gian tới:
     - Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Phòng Quản trị - Vật tư y tế để đáp ứng yêu cầu về quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất, mua sắm hóa chất, vật tư y tế, vật t¬ư tiêu hao, cấp phát đầy đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị, khoa phòng trong Bệnh viện.
     - Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị, máy móc y tế hàng năm trình cho cho Ban Giám đốc bệnh viện.
     - Hoàn thành tốt công tác đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao, trang thiết bị y tế hàng năm theo kế hoạch mà Ban Giám đốc đã phê duyệt đảm bảo đúng tiến độ, đúng luật cũng như chất lượng hàng hoá.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ