Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số có 09 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, 02 cán bộ kiêm nhiệm và 05 cán bộ.

2. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG PHÒNG: ThS.BS. Phạm Hoàng Khánh

    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Lê Thanh Tâm

    CÁN BỘ KIÊM NHIỆM:
         ThS.BS. Võ Tấn Cường
         ThS.BS. Trần Trọng Anh Tuấn

    CÁN BỘ:
         CN. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
         ĐD. Trần Thị Huệ
         CN. Nguyễn Thị Lam Ngọc
         BS. Lê Huyền Trân
         BS. Dương Thị Anh Thư

3. Nhiệm vụ
     - Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng để trình Giám đốc ký và thực hiện.
     - Hướng dẫn các khoa, phòng, đơn vị, trung tâm lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Bệnh viện.
     - Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế Bệnh viện để báo cáo Ban giám đốc xem xét, chỉ đạo.
     - Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo đúng quy định.
     - Tham mưu, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện.
     - Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các Khoa, Phòng, Trung tâm trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh.
     - Phối hợp các chuyên Khoa tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.
     - Chuẩn bị các phòng án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Ban Giám đốc và tổ chức thực hiện.
     - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các Trường để tổ chức đào tạo liên tục cho học viên.
     - Tổ chức thực hiện công tác Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của Nhà nước
     - Phối hợp công tác với các Phòng/ Khoa/ Trung tâm thực hiện công tác của Bệnh viện.
     - Tham gia các hội đồng và công việc khác theo quy định của Bệnh viện.
     - Thực hiện công tác hội, họp theo quy định của Bệnh viện.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ