Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Tổ Chức - Hành Chính - Quản Trị


     Phòng Tổ Chức - Hành Chính - Quản Trị của Bệnh viện được thành lập theo quyết định số 1706/QĐ-ĐHYDCT ngày 17 tháng 8 năm 2018, là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính và quản trị thiết bị.

     1. Tổ chức nhân sự
         Tổng số nhân sự là 12 cán bộ, trong đó:
             - 01 Trưởng phòng.
             - 01 Phó trưởng phòng.
             - 01 Chuyên viên về hành chính.
             - 02 Chuyên viên tổ chức cán bộ.
             - 03 Chuyên viên quản trị thiết bị.
             - 02 Nhân viên điện lạnh.
             - 02 lái xe.

     2. Sơ đồ tổ chức

     3. Nhiệm vụ
         1) Căn cứ kế hoạch của Bệnh viện, xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng để trình Giám đốc ký và thực hiện;

         2) Công tác Tổ chức cán bộ:
             - Xây dựng và ban hành nội quy, quy chế làm việc, mối quan hệ công tác giữa các Khoa, Phòng, Trung tâm;
             - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học; Tổ chức quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiễm, điều động, luân chuyển, tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động, đào tạo bồi dưỡng cán bộ;
             - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên trong Bệnh viện: Bảo hiểm xã hội; Lao động tiền lương;Thi đua khen thưởng, kỷ luật; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng và quản lý phòng cháy chữa cháy trong Bệnh viện; Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất Giám đốc xem xét, giải quyết;
             - Tổ chức công tác thi đua khen thưởng, tham mưu cho Giám đốc về các hình thức thi đua khen thưởng và làm thủ tục đề nghị khen thưởng các cấp; Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kỷ luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong Bệnh viện;
             - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

         3) Công tác Hành chính:
             - Tổ chức công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của Bệnh viện, hệ thống bảo quản hồ sơ theo quy định;
             - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội họp, hội nghị của Bệnh viện;

         4) Công tác Quản trị thiết bị:
             - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện nhu cầu đảm bảo vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các Khoa/ Phòng/ Trung tâm trong Bệnh viện (trừ vật tư thiết bị y tế); Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các Khoa/Phòng/Trung tâm trong Bệnh viện;
             - Quản lý, sửa chữa nhà, đất, kho tàng, vật tư; Tổ chức thực hiện duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng nhà cửa, các máy móc, thiết bị thông dụng; tổ chức cấp phát trang phục cho cán bộ;
             - Quản lý phương tiện vận tải, đưa đón người bệnh đi cấp cứu theo quy định;
             - Đảm bảo cung cấp đầy đủ điện, nước phục vụ công tác chuyên môn và sinh hoạt của người bệnh; kiểm tra việc sử dụng điện, nước, vật tư thông dụng hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí;
             - Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoát, định kỳ tham gia tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong Bệnh viện;
             - Tổ chức thực hiện bảo vệ cơ quan, trật tự trị an và phòng, chống cháy nổ trong Bệnh viện theo quy định.

     4. Một số hình ảnh của Phòng Tổ Chức - Hành Chính - Quản Trị:


Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ