Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Tổ Chức - Hành Chính1. Giới thiệu chung:
     Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiền thân là Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị được tổ chức lại theo Quyết định số 2542/QĐ-ĐHYDCT ngày 10/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc, Ban Giám đốc Bệnh viện tổ chức, điều hành công tác hành chính - tổng hợp, văn thư - lưu trữ; công tác tổ chức - cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; chế độ chính sách; công tác bảo vệ, tạp vụ; quản lý sử dụng xe ô tô, ...
     - Điện thoại: 02923.919.555
     - Email: bvdhydcantho@ctump.edu.vn; phongtchc.bv@ctump.edu.vn.

2. Cơ cấu tổ chức:
     2.1. Lãnh đạo Phòng:
         - Phó Trưởng Phòng: ThS. Hà Bảo Trân - Phụ trách chung

     2.2. Các viên chức, nhân viên cơ hữu:
         * Chuyên viên:
             - CN. Đặng Hải Ninh
             - CN. Nguyễn Thị Thu Hồng
             - CN. Võ Thị Tuyết Duy

         * Tổ ô tô:
             - Lê Văn Quởn
             - Nguyễn Hoàng Tú

         2.3. Cán bộ kiêm nhiệm:
             - ThS.DS. Trương Trần Nguyên Thảo
             - ThS.ĐD. Nguyễn Thị Thùy Trang

3. Nhiệm vụ
     3.1. Công tác Tổ chức cán bộ
         - Xây dựng đề án vị trí việc làm; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh quản lý.
         - Tham mưu xây dựng bộ máy tổ chức của Bệnh viện và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện; thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị cấp dưới khoa, phòng, trung tâm thuộc Bệnh viện.
         - Tham mưu xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý.
         - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức có hiệu quả.
         - Sắp xếp, bố trí, tiếp nhận, điều động viên chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quy mô phát triển của từng đơn vị.
         - Tổ chức thi tuyển/xét tuyển viên chức, lập kế hoạch về công tác chuyển, xét/thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.
         - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ: đánh giá, phân loại viên chức, thi đua khen thưởng; xử lý kỷ luật; quản lý ngày công (theo dõi, kiểm tra và tính số ngày nghỉ phép, ngày nghỉ theo chế độ, chấm công, làm ngoài giờ, giải quyết chế độ hưu trí, thôi việc...).
         - Tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành y tế: nâng lương, chế độ chính sách phù hợp từng đối tượng, phụ cấp, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước.
         - Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý quy định, hướng dẫn liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.
         - Thống kê và báo cáo về công tác tổ chức cán bộ theo định kỳ và đột xuất.
         - Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
         - Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, văn hóa, kỹ năng ứng xử, giao tiếp chuyên môn nghiệp vụ, trao dồi kinh nghiệm, nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.
         - Quản lý, cập nhật, bổ sung hồ sơ, lý lịch theo quy định.

     3.2. Công tác hành chính
         - Thực hiện công tác hành chính, tổng hợp văn thư, lưu trữ (văn bản đến, văn bản đi, soạn thảo kiểm tra thể thức văn bản, phân phối, theo dõi việc thực hiện, lưu trữ văn bản).
         - Quản lý và sử dụng các con dấu của Bệnh viện theo đúng quy định.
         - Theo dõi, nắm tình hình, tổng hợp, thống kê báo cáo các hoạt động hành chính của Bệnh viện.
         - Theo dõi và cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, giao nhận thư, bưu phẩm, …
         - Quản lý phòng họp; công tác lễ tân, khánh tiết.
         - Điều hành và quản lý tổ ô tô phục vụ các hoạt động của Bệnh viện theo đúng quy định.
         - Duy trì trật tự an ninh trong Bệnh viện. Đề xuất việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, cảnh quan Bệnh viện.
         - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.


Phòng Tổ chức - Hành chính

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ


Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ