Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Điều Dưỡng


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số có 02 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng phòng và 01 chuyên viên.

2. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG PHÒNG: ThS.ĐD. Nguyễn Thị Thanh Trúc
    CHUYÊN VIÊN: CNĐD. Tạ Thùy Linh

3. Nhiệm vụ
    - Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc bệnhviện phê duyệt.
    - Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
    - Đầu mối xây dựng các quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, của từng chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc bệnh viện phê duyệt.
    - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy trình, kỹ thuật chuyên môn.
    - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế. Giám sát, quản lý việc sử dụng, bảo quản theo quy định.
    - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công.
    - Phối hợp với khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh.
    - Phối hợp với Phòng Đào tạo của Trường thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.
    - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.
    - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ