Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Điều Dưỡng

1. Giới thiệu chung:
    Phòng Điều dưỡng trực thuộc tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, được thành lập theo Quyết định số 711/QĐ-ĐHYDCT.TCCB ngày 28 tháng 7 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Phòng gồm có 02 cán bộ: 01 Trưởng phòng và 01 chuyên viên.
    - Điện thoại: 02923.748.842.
    - Email: Phongdieuduong.bv@ctump.edu.vn.

2. Nhân sự:Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ