Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 07 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng khoa, 03 Điều dưỡng trung cấp, và 03 hộ lý.

2. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG KHOA: ThS.BS. Trần Thị Như Lê
        ĐDTC Nguyễn Hoàng Thùy Dung (Lưu trữ công văn)
        ĐDTC. Đinh Văn Phương (Quản lý máy móc, trang thiết bị)
        ĐDTC. Trần Thị Hồng Hạnh (Quản lý và xử lý đồ vải y tế)
        HL. Đặng Thị Ngọc Thiện (Quản lý hóa chất dụng cụ y tế)
        HL. Trần Trung Tính (Quản lý vật tư y tế tiêu hao)
        HL. Phan Minh Sang (Quản lý chất thải y tế)

3. Nhiệm vụ
    - Xây dựng mục tiêu, kế hoạch và nội dung hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn bao gồm kinh phí cần thiết trình Giám đốc phê duyệt.
    - Xây dựng vị trí việc làm, mô tả công việc của nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.
    - Xây dựng, cập nhật và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, hướng dẫn, quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm các quy định về kiểm tra, kiểm soát chất lượng trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.
    - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp việc triển khai các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và các đề án cải tiến chất lượng kiểm soát nhiễm khuẩn.
    - Thực hiện thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý dữ liệu các hoạt động giám sát, bao gồm:
        + Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện.
        + Giám sát phát hiện, điều tra dịch trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
        + Giám sát tuân thủ các quy trình kỹ thuật liên quan đến kiểm soát nhiễm khuẩn.
        + Giám sát môi trường trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
        + Phối hợp giám sát vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh.
        + Phối hợp giám sát, tư vấn sử dụng kháng sinh hợp lý.
    - Quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, vệ sinh môi trường, xử lý chất thải hoặc quản lý, giám sát chất lượng các hoạt động này nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng dịch vụ do các đơn vị bên ngoài cung cấp.
    - Đề xuất, mua sắm, định mức, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.
    - Theo dõi, đánh giá, báo cáo hiệu quả phòng ngừa phơi nhiễm, rủi ro và tai nạn nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của nhân viên y tế và các đối tượng khác trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
    - Hướng dẫn, chỉ đạo thành viên mạng lưới Kiểm soát nhiễm khuẩn kiểm tra, giám sát phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa.
    - Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm soát nhiễm khuẩn.
    - Tuyên truyền về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.
    - Thực hiện nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

4. Một số hình ảnh hoạt động của khoa

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ