Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Khoa Dược


1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 16 cán bộ nhân viên, trong đó:
    Phó giáo sư. Tiến sĩ. Dược sĩ: 01; Thạc sĩ Dược sĩ: 4; Dược sĩ Trung học: 14.
    Về Tổ chức:
        • Tổ Dược lâm sàng có 3 cán bộ viên chức, trong đó: 1 PGS.TS.DS, 2 Thạc sỹ
        • Tổ Dược chính có 4 cán bộ viên chức, trong đó: 1 Thạc sỹ, 3 Dược sĩ trung học
        • Tổ Cấp phát có 38 cán bộ nhân viên, trong đó: 1 Thạc sĩ, 8 Dược sỹ trung học.

2. Sơ đồ tổ chức khoa

         Trưởng Khoa: PGS.TS.DS. Phạm Thành Suôl
         Giúp Trưởng Khoa Điều Hành: ThS.DS. Lữ Thiện Phúc

     Nhân viên:
        ThS.DS. Trần Thị Tuyết Phụng
        ThS.DS. Nguyễn Thị Hạnh
        ThS.DS. Nguyễn Hoàng Yến
        ThS.DS. Trần Yên Hảo
        DSTH. Nguyễn Kim Hương
        DSTH. Vũ Thị Ngoc Lan
        DSTH. Lê Thị Ngọc Loan
        DSTH. Đặng Lưu Khánh Ngọc
        DSTH. Nguyễn Thị Hằng
        DSTH. Đoàn Thị Hải Bình
        DSTH. Nguyễn Trần Mẫn
        DSTH. Nguyễn Hải Nguyên
        DSTH. Lại Tài My
        DSTH. Trần Phương Thảo
        DSTH. Nguyễn Thị Mộng Trinh

3. Chức năng của khoa Dược
    Khoa Dược là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa Dược có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

4. Nhiệm vụ
    - Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).
    - Quản lý đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế tiêu hao - hóa chất xét nghiệm cho toàn bệnh viện theo quy định. Lập kế hoạch, cung cấp và đảm bảo chất lượng thuốc và vật tư y tế tiêu hao - hóa chất xét nghiệm đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh viện.
    - Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo cáo về vật tư y tế tiêu hao – hóa chất xét nghiệm.
    - Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.
    - Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.
    - Triển khai công tác Dược lâm sàng và Thông tin thuốc: Kiểm tra, theo dõi và hướng dẫn việc sử dụng thuốc hợp lý bao gồm: an toàn, kinh tế và hiệu quả. Là đầu mối công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.
    - Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.
    - Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành cho hoạt động đào tạo y dược.
    - Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.
    - Tham gia chỉ đạo tuyến.
    - Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.
    - Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc
    - Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ